อบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 1

   CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 1 โดยมี นายเติมพงษ์ ทองทุม นักวิชาโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำ Motion Graphic การปรับแต่งข้อความและภาพ เทคนิคการใช้งาน Transition ประเภทของ Animation การควบคุม การใส่เสียง และการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.73
– คะแนนหลังการอบรม 4.40
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.65

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575