คณะศึกษาดูงานจากนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 Mr.Yoseung KIM อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3          เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ โดยมีนายอานัน คำแหง บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS