อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการบทเรียนในระบบ Thai MOOC และการจัดทำแบบสอบถาม

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการบทเรียนในระบบ Thai MOOC และการจัดทำแบบสอบถาม    ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบปิด (MOOC) ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของ Thai MOOC โดยมีนายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมพักตร์ บุคลากร CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการต่างๆ เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนในระบบ Thai MOOC ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1552