คณะกรรมการบริหาร CITCOMS

คณะกรรมการบริหาร CITCOMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ที่ปรึกษา

ธนวัฒน์ พูลเขตนคร
ประธานกรรมการ

สุกัญญา แซ่โก
กรรมการ
สุเมธ ขวัญเมือง
กรรมการ
นันทวรรณ ประภักรางกูล
กรรมการ
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
กรรมการ
สิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
กรรมการ
ดร.สรพงค์ สุขเกษม
กรรมการ
ธนัฏฐา โกเมศ
กรรมการ
เบญจภา โตลำดับ
กรรมการ
นภาวรรณ สิงห์รอ
กรรมการ
จินตนา ชัยรัตนศักดิ์
กรรมการ
ปริญญา ตากล้า
กรรมการ
ณธษา สุขสบาย
กรรมการและเลขานุการ
จินดารัตน์ สุขแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ