ผู้บริหารองค์กร

ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้างาน CITCOMS

สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
เบอร์โทร 055 96 1502
Email : sukanyac@nu.ac.th
สุเมธ ขวัญเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
เบอร์โทร 055 96 1523
Email : sumatek@nu.ac.th
นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email : nantawanpr@nu.ac.th
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1567
Email : danuwat@nu.ac.th
สิงห์อดุล สมพมิตร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 055 96 1556
Email : sing-a-dools@nu.ac.th