ผู้บริหาร CITCOMS

ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 055 96 1560
Email thanawat@nu.ac.th

หัวหน้างาน CITCOMS

สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
เบอร์โทร 055 96 1502
Email sukanyac@nu.ac.th
สุเมธ ขวัญเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
เบอร์โทร 055 96 1523
Email sumatek@nu.ac.th
นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email nantawanpr@nu.ac.th
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1567
Email danuwat@nu.ac.th