ทำเนียบบุคลากร

สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
เบอร์โทร 055 96 1502
Email sukanyac@nu.ac.th
ณธษา สุขสบาย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน เลขานุการผู้อำนวยการ
เบอร์โทร 055 96 1539
Email natasas@nu.ac.th
เกรียงศักดิ์ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติงานด้าน พัสดุ
เบอร์โทร 055 96 1660
Email kraingsakk@nu.ac.th
ฤดี ดวงจิตร์
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน พัสดุ
เบอร์โทร 055 96 1508
Email kraingsakk@nu.ac.th
เกศรินทร์ ภูมิผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สารบรรณ
เบอร์โทร 055 96 1503
Email katsarinp@nu.ac.th
จินดารัตน์ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน บุคคล
เบอร์โทร 055 96 1501
Email jindararuts@nu.ac.th
สริษา อินทร์เปี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 055 96 1526
Email sarisai@nu.ac.th
จรัสศรี เหล็กสิงห์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน จัดสรรคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1522
Email jarutsrin@nu.ac.th
กนกวรรณ ปัญญาคำ
พนักงานธุรการ
ปฎิบัติงานด้าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เบอร์โทร 055 96 1512
Email kanokwanp@nu.ac.th
พีรพล สุวรรณรัตน์
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1609
Email peerapons@nu.ac.th
ธีรวัฒน์ ศรีพยัฆ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1515
Email teerawats@nu.ac.th
วิทยา เสือแพร
พนักงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1515
Email witayas@nu.ac.th
ทม ดอกมณฑา
คนงาน
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1599
Email –

สุเมธ ขวัญเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
เบอร์โทร 055 96 1523
Email sumatek@nu.ac.th
สรพงค์ สุขเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)
เบอร์โทร 055 96 1531
Email sorapongs@nu.ac.th
อานัน คำแหง
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1603
Email arnank@nu.ac.th
ภูดิท วงค์อนุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1527
Email phudit@nu.ac.th
สรัณรัฐ อรุณมิตร
วิศวกรคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน User Account และ EMail
เบอร์โทร 055 96 1531
Email sarunruda@nu.ac.th
ศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1532
Email saruno@nu.ac.th
จิรวัฒน์ ทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และบริการผู้ใช้งาน
เบอร์โทร 055 96 1553
Email chirawatt@nu.ac.th
เอกชัย เหล็กสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และบริการผู้ใช้งาน
เบอร์โทร 055 96 1524
Email ekachail@nu.ac.th
ธนัฏฐา โกเมศ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
เบอร์โทร 055 96 1524
Email thanatthak@nu.ac.th
พาทิศ บัวคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
เบอร์โทร 055 96 1524
Email pathitb@nu.ac.th

นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email nantawanpr@nu.ac.th
เอกภาคย์ วรรณกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email eakaparkw@nu.ac.th
กานต์ เจริญรุ่งรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1543
Email karnc@nu.ac.th
ภาณุพงษ์ กิตติจารุรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1543
Email panupong@nu.ac.th
เบญจภา โตลำดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email benjaphat@nu.ac.th
นภาวรรณ สิงห์รอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email napawans@nu.ac.th
รพิกร ฉลองสัพพัญญู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email rapikornc@nu.ac.th
วริศรา เลิศล้ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email warissaral@nu.ac.th
ปริญญา ตากล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1552
Email parinyata@nu.ac.th
ธนพล เฉลิมภักตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1552
Email tanaponc@nu.ac.th
สิงห์อดุล สมพมิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1556
Email sing-a-dools@nu.ac.th
ธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1556
Email thongchaiv@nu.ac.th

ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1567
Email danuwat@nu.ac.th
ทรงยศ หรรษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้องบันทึกเสียง
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email songyosh@nu.ac.th
ไพรัช แตงสวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio โทรทัศน์
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email priratt@nu.ac.th
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล
บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio ถ่ายภาพ
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio ถ่ายภาพ
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email kittiphoti@nu.ac.th
เติมพงษ์ ทองทุม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน วิเคราะห์และออกแบบสื่อสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email toempongt@nu.ac.th
เอกประวัติ พงศ์อาจารย์
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email ekkprawattph@nu.ac.th
พีระสิทธิ์ รัตนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email ekkprawattph@nu.ac.th
สิริวรรณ ปราบอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้อง Computer Self Access
โทรศัพท์ 055 96 1518
Email siriwanp@nu.ac.th
ประภัสสร ไวทยกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้องประชุมสัมมนา
โทรศัพท์ 055 96 1520
Email prapassonw@nu.ac.th
จินตนา ชัยรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1567
Email jintanac@nu.ac.th
สุนีย์ พยอมชื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1575
Email suneepa@nu.ac.th
ณัฐกานต์ อิ่มรส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055 96 1575
Email nattakani@nu.ac.th
สิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055 96 1575
Email sirilakr@nu.ac.th