บุคลากร

สิงห์อดุล สมพมิตร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 055 96 1556
Email : sing-a-dools@nu.ac.th

จินตนา ชัยรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1510
Email : jintanac@nu.ac.th

ปณิดา ภานุไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1575
Email : panidapa@nu.ac.th

สิริวรรณ ปราบอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้อง Computer Self Access
โทรศัพท์ 055 96 1518
Email : siriwanp@nu.ac.th

ณธษา สุขสบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน กรั่นกรองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1539
Email : natasas@nu.ac.th

จรัสศรี เหล็กสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน จัดสรรคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1522
Email : jarutsrin@nu.ac.th

สิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์

ปฎิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055 96 1500
Email : sirilakr@nu.ac.th

กนกวรรณ ปัญญาคำ
พนักงานธุรการ

ปฎิบัติงานด้าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เบอร์โทร 055 96 1512
Email : kanokwanp@nu.ac.th

สุเมธ ขวัญเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
เบอร์โทร 055 96 1523
Email : sumatek@nu.ac.th
อานัน คำแหง
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1603
Email : arnank@nu.ac.th
ภูดิท วงค์อนุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 055 96 1527
Email : phudit@nu.ac.th
ดร.สรพงค์ สุขเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)
เบอร์โทร 055 96 1531
Email : sorapongs@nu.ac.th
สรัณรัฐ อรุณมิตร
วิศวกรคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติงานด้าน User Account และ Email
เบอร์โทร 055 96 1532
Email : sarunruda@nu.ac.th

จิรวัฒน์ ทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และบริการผู้ใช้งาน
เบอร์โทร 055 96 1553
Email : chirawatt@nu.ac.th
เอกชัย เหล็กสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และบริการผู้ใช้งาน
เบอร์โทร 055 96 1527
Email : ekachail@nu.ac.th
เอกประวัติ พงศ์อาจารย์
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 055 96 1531
Email : ekkprawattp@nu.ac.th
วริศรา เลิศล้ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1602
Email : warissaral@nu.ac.th

ธนัฏฐา โกเมศ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
เบอร์โทร 055 96 1524
Email : thanatthak@nu.ac.th
พาทิศ บัวคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
เบอร์โทร 055 96 1602
Email : pathitb@nu.ac.th

นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email : nantawanpr@nu.ac.th
เอกภาคย์ วรรณกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1540
Email : eakaparkw@nu.ac.th
กานต์ เจริญรุ่งรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1543
Email : karnc@nu.ac.th
ภาณุพงษ์ กิตติจารุรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1543
Email : panupongk@nu.ac.th

เบญจภา โตลำดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email : benjaphat@nu.ac.th
นภาวรรณ สิงห์รอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email : napawans@nu.ac.th
พิชญา แสนคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ 055 96 1546
Email : pichayase@nu.ac.th

ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1567
Email : danuwat@nu.ac.th
ทรงยศ หรรษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้องบันทึกเสียง
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : songyosh@nu.ac.th
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio ถ่ายภาพ
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : kittiphoti@nu.ac.th
ไพรัช แตงสวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio โทรทัศน์
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : priratt@nu.ac.th
เติมพงษ์ ทองทุม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน วิเคราะห์และออกแบบสื่อสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : toempongt@nu.ac.th
ณัฐกานต์ อิ่มรส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฎิบัติงานด้าน บริการผลิตสื่อการสอนและสื่อสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : nattakani@nu.ac.th

สุนีย์ พยอมชื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : suneepa@nu.ac.th

ธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฎิบัติงานด้าน ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055 96 1557
Email : thongchaiv@nu.ac.th

ปริญญา ตากล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1552
Email : parinyata@nu.ac.th
ธนพล เฉลิมภักตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 055 96 1552
Email : tanaponc@nu.ac.th

สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
เบอร์โทร 055 96 1502
Email : sukanyac@nu.ac.th
เกศรินทร์ ภูมิผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สารบรรณ
เบอร์โทร 055 96 1503
Email : katsarinp@nu.ac.th
จินดารัตน์ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฎิบัติงานด้าน บุคคล
เบอร์โทร 055 96 1501
Email : jindaruts@nu.ac.th

เกรียงศักดิ์ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติงานด้าน พัสดุ
เบอร์โทร 055 96 1660
Email : kraingsakk@nu.ac.th
ฤดี ดวงจิตร์
นายช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน พัสดุ
เบอร์โทร 055 96 1508
Email : rudeed@nu.ac.th
ประภัสสร ไวทยกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้องประชุมสัมมนา โทรศัพท์ 055 96 1515 Email : prapassonw@nu.ac.th
พีระสิทธิ์ รัตนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 055 96 1515 Email : peerasitr@nu.ac.th
พีรพล สุวรรณรัตน์
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1609
Email : peerapons@nu.ac.th
วิทยา เสือแพร
พนักงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1609
Email : witayas@nu.ac.th
ทม ดอกมณฑา
คนงาน
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
เบอร์โทร 055 96 1599
Email : –