อบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อและตัดต่อด้วย Camtasia

อบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อและตัดต่อด้วย Camtasia
วิทยากร คุณธงชัย วิไลวิทย์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

คู่มือการสอน bit.ly/3cNGPUn
Download Camtasia Trial : https://www.techsmith.com/download/camtasia/

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)