CITCOMS – Big Cleaning Day 2016

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บุคลากรCITCOMS ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่ให้บริการของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี และเกิดประสิทธิภาพที่ดีของการทำงาน