CITCOMS อบรม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2561

CITCOMS ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2561” ให้กับบุคลากรภายในอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ พร้อมทีมงาม จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบหลักวิธีการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการ CPR ที่ถูกต้อง

โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร