ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการสื่อสาร และการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรต่อไป