อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Classroom + Forms + Meet

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Classroom + Forms + Meet

วิทยากร : คุณเติมพงษ์ ทองทุม บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น.
โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)