“การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต” วันที่ 14 กันยายน 2561

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต” เพื่อถ่ายทอด แนะนำวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลา 08.30-12.00 น. บรรยายพิเศษ
 หัวข้อ“การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้อง Main Conference

เวลา 13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ
 หัวข้อ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

 หัวข้อ “การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio” โดย คุณธงชัย วิไลวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม Camtasia Studio สังกัดงานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210

ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น!!
Download หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

 

 

     ลงทะเบียน              ตรวจสอบรายชื่อ          กำหนดการ         เอกสารประกอบการบรรยาย         แผนที่