มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

>> พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 <<

>> ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 <<