เนื่องจาก หม้อแปลงไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดการระเบิด ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเมื่อคืนที่ผ่านมา ดังนั้น การใช้งาน Internet & WiFi บางอาคารจะใช้งานไม่ได้

‼️ ประกาศด่วน‼️
เนื่องจาก หม้อแปลงไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดการระเบิด ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเมื่อคืนที่ผ่านมา ดังนั้น การใช้งาน Internet & WiFi บางอาคารจะใช้งานไม่ได้ ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. กองอาคารสถานที่
3. หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกหอ
4. หอพักบุคลากร 7-15
5. อาคารขวัญเมือง
6. โรงอาหาร NU Dorm
7. โรงผลิตน้ำดื่ม

ทั้งนี้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้