FortiClient VPN

FortiClient VPN

      Forticlient ใช้งานผ่านโปรแกรม เพื่อสามารถ Remote Access เข้าใช้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เสมือนดังท่านอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม : คุณสรัณรัฐ อรุณมิตร
งานระบบเครือข่าย 
โทร.0-5596-1532
e-Mail : noc@nu.ac.th