ด่วน!! Google จัดสรรพื้นที่ให้บริการสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ Google
สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายใต้ @nu.ac.th)
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Google

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลาเกิน 1 ปี

     • ให้ทำการแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน ได้ที่ https://bit.ly/3AD7tfZ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อรับการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ Google (Account ละไม่เกิน 3 GB) โดยมีระยะเวลาในการใช้งานไม่เกิน 1 ปี

     • หากศิษย์เก่าไม่ทำการแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 Google จะทำการยกเลิกการให้บริการทันที

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

     • จะได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ Google (Account ละไม่เกิน 15 GB) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน และมีระยะเวลาในการใช้งานไม่เกิน 1 ปี

+++++++++++++++++++++

การใช้งาน Microsoft 365 (ภายใต้ @nu.ac.th) สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

– ใช้งานผ่านทาง www.office.com
– ใช้งานได้เฉพาะการรับ-ส่ง e-Mail
– ใช้งาน Microsoft Office ผ่านทาง Online

+++++++++++++++++++++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524 e-Mail : noc@nu.ac.th

Loading