23 มกรา 66 : Google ปรับลดพื้นที่การใช้งานเหลือ 20GB (สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดการข้อมูลใน Google (Gmail + Google Drive + Google Photos) ให้เหลือ Account ละ 20 GB โดยให้ทำการคัดลอกข้อมูลส่วนเกินไปยัง OneDrive ของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ส่วนตัว ภายในวันที่ 23 มกราคม 2566

ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน    ผลกระทบหากใช้พื้นที่เกินกำหนด 20 GB

การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ และคัดลอกข้อมูลไปยัง OneDrive

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1524 e-Mail : noc@nu.ac.th

ประกาศเพิ่มเติม
>> ประกาศ! การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google จากแบบ Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage