การอบรมหลักสูตร “การย้ายข้อมูลใน Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive“ 15 กรกฎาคม นี้!!

หลักสูตร “การย้ายข้อมูลใน Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive“

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น !!
วิทยากรโดย : คุณเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ ตำแหน่งวิศวกร กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดหลักสูตร
– ที่มาของการย้ายข้อมูล
– แนะนำโปรแกรม Microsoft OneDrive
– การเข้าใช้ Microsoft OneDrive ผ่านทางเว็บไซต์
– การติดตั้งและใช้งาน Microsoft OneDrive ในเครื่องคอมพิวเตอร์
– การเชื่อมข้อมูลระหว่าง Cloud กับเครื่องคอมพิวเตอร์
– การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปที่ Microsoft OneDrive ด้วยโปรแกรม Microsoft Movere
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล โทร. 0-5596-1575