CITCOMS ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดหน่วยงาน Green and Clean ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

CITCOMS ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวด Green and Clean
สำหรับหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เพื่อแสดงว่า CITCOMS เป็นหน่วยงานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม
โดยมีการนำหลัก 5ส มาปรับใช้ 
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ