คู่มือติดตั้งโปรแกรม SPSS Statistics 17.0 for Windows

คู่มือติดตั้งโปรแกรม SPSS Statistics 17.0 for Windows

 

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม SPSS Statistics 17.0 for Windows
2. ขั้นตอนลงทะเบียนแบบทดลองใช้งาน Trial License
3. ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใช้ License Code
4. ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใช้ License Code หลังจากที่ลงทะเบียนแบบทดลองใช้งาน Trial License