การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน

คุณธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS คุณสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย และคุณนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ ต้อนรับคณะดูงานจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561