นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย CITCOMS

คุณภูดิท วงค์อนุ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 96 คน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจากสถานที่จริงและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชา Computer Network and Data Communication โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. และวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 และห้องบริการระบบเครือข่าย อาคาร CITCOMS