การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.61

     สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies” ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ :-
     • การออกแบบการเรียนการสอน
     • การใช้ Application เพื่อการจัดการสอนในยุคดิจิทัล
     • ฝึกปฏิบัติผลิตแผนการจัดการเรียนรู้
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5047861

*กรุณานำ(ถ้ามี) Notebook / Smartphone / สายพ่วงไฟ มาใช้ประกอบการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถค้นหาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้ที่ >> NU Map