อบรมหลักสูตรการส่งเสริมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนแบบออนไลน์

อบรมหลักสูตรการส่งเสริมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนแบบออนไลน์
วิทยากร : รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุกใส
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น.

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)