บุคลากร CITCOMS เป็นวิทยากรให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญบุคลากร CITCOMS 2 ท่านคือ
ดร.สรพงค์ สุขเกษม ผู้มีสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล
คุณวริศรา เลิศล้ำ ผู้มีสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Word
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
ณ ห้อง SC1-201 ชั้น 2 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์