CITCOMS จัดอบรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 CITCOMS จัดอบรมให้กับสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 80 คน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะฯ

วิทยากรโดย ดร.สรพงค์ สุขเกษม ผู้มีสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel)

และ คุณเติมพงษ์ ทองทุม ผู้มีสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google G Suite ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร