อบรมการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New Version (สำหรับอาจารย์ที่เคยใช้งานระบบ) รุ่น 1, 2

     CITCOMS จัดการอบรมการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New Version ให้กับอาจารย์ที่เคยใช้งานระบบ e-Learning ระบบเดิม รุ่น 1 และรุ่น 2 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563 โดยมีนายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำการใช้งานระบบใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ CITCOMS ได้จัดระยะห่างให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม และกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

     🌐🌐 http://elearning.nu.ac.th/