อบรมการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New Version (สำหรับอาจารย์ที่ไม่เคยใช้งานระบบ) รุ่น 1, 2

     CITCOMS จัดการอบรมการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New Version ให้กับอาจารย์ที่ไม่เคยใช้งานระบบ e-Learning รุ่น 1 และรุ่น 2 เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เพื่อแนะนำขั้นตอนการจัดทำรายวิชา e-Learning ในระบบใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563 โดยนายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ CITCOMS ได้จัดระยะห่างให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม และกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

     🌐🌐 http://elearning.nu.ac.th/