อบรมหลักสูตรการจัดประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรการจัดประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย
วิทยากร คุณธงชัย วิไลวิทย์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการสอน >> bit.ly/3dWCXAI

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)