บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมประชุมหารือการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562

บุคลากร CITCOMS ประชุมหารือทบทวนภารกิจของงาน ภาระงานของบุคลากร ร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2/2561 (เมษายน-กันยายน) จากหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน หัวหน้างานระบบเครือข่ายและหัวหน้างานระบบสารสนเทศให้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

รับทราบนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการ CITCOMS เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามภารกิจที่กำหนด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละงานประจำปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium