คู่มือการสมัคร Microsoft Imagine

Microsoft Imagine คืออะไร

Microsoft Imagine เป็นบริการที่สนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และนิสิต โดยสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft เพื่อยกระดับความรู้และทักษะ ไม่ว่าเป็นการออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเกม

Microsoft Imagine สำหรับใคร

ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering , Mathematics (STEM) ดังนั้น นิสิตและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังนี้ เช่น
คณะคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
หรือทั้งนี้ หากคณะ ภาควิชา หรือสาขาของท่านเกี่ยวข้องกับ STEM (เช่น มีการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) สนใจก็สามารถสมัครได้

Microsoft Imagine มีอะไรบ้าง

มีให้บริการหลากหลาย อาทิ Visual Studio , Access, Project, Visio และอีกมากมาย

 

Microsoft Imagine วิธีการสมัครใช้งาน

นิสิตจะต้องใช้ Email ที่เป็น Office365 ของมหาวิทยาลัยในการสมัคร (ดูได้ที่ www.reg.nu.ac.th)

ส่งเมลมาที่ software@nu.ac.th

ชื่อเรื่อง  :Request Microsoft Imagine Premium Account

รหัสนิสิต :

ชื่อ-สกุล :

สังกัด :

โทรศัพท์มือถือ :

จากนั้นจะได้รับ Email ยืนยันการสมัคร Microsoft Imagine เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้ คลิกที่ Click here to sign in your WebStore หรือคลิกที่ Microsort Imagine

Login เข้า Microsoft Imagine (ใช้ Email Office 365 ของมหาวิทยาลัย)

เมื่อทำการ Login เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524 Email: software@nu.ac.th