“Microsoft Teams Deep Dive” เจาะลึกการทำงาน และการเรียนการสอนยุคใหม่ 27 สิงหาคม 2561

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้ารับการอบรมเรื่อง “Microsoft Teams Deep Dive” เจาะลึกการทำงาน และจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ด้วย Microsoft Teams โดย คุณธนชาติ วิวัฒนาภูติ          ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561      ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 40 ท่านเท่านั้น ฟรี!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1567

   ลงทะเบียน 08.30-12.00 น. “Microsoft Teams Deep Teams” เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

   ลงทะเบียน 13.00-16.00 น. “Microsoft Teams Deep Teams” เพื่อการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์