อบรมหลักสูตรการประยุกต์การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS

อบรมหลักสูตรการประยุกต์การจัดการเรียนการสอน
e-Learning ด้วย NU Moodle LMS
วิทยากร ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)