CITCOMS ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล (MOS Certificate)

CITCOMS ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

     Microsoft Office Specialist (MOS) คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กล่าวคือ ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือ ผู้สามารถใช้งานโปรแกรมชุด MS Office นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ โดยการรับรองของบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา