ARIT ให้สิทธิ์นิสิตจบใหม่ สอบ Microsoft Certificated ฟรี‼️ 

🎯 ARIT ให้สิทธิ์นิสิตจบใหม่ สอบ Microsoft Certificated ฟรี‼️ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานด้วยประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับสากล

📍 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสอบได้ที่ https://www.arit.co.th/certskill/
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563