เตรียมพร้อมส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ

     CITCOMS เตรียมความพร้อมส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม และนายภูดิท วงศ์อนุ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word / Excel และ PowerPoint เป็นผู้ให้ความรู้ และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม รวมถึงการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาการใช้งาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

     ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่

1. นายวสิษฐ์พล อู่นาท ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายสุทธิพงษ์ เคนดา ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจฯ
3. นายณัทพงศ์ ผลปรึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายศุภวิชญ์ ฟองอ่อน ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

     ติดตามให้กำลังใจตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ให้ผ่านการแข่งขันระดับประเทศ    เพื่อไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป