เปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขัน MOS2019

โอกาสก้าวสู่ความสำเร็จก่อนใคร .. มาถึงแล้ว!!

CITCOMS ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งาน Microsoft Office
เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ

     จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งจะผลักดันประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพในอนาคต

     ด้วยความสำคัญดังกล่าว CITCOMS จึงได้ทำการเฟ้นหานิสิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม MS Office เพื่อเข้าร่วมประลองความสามารถกับผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันอื่นๆ ทั่วประเทศ มามากกว่า 10 ปี และได้ฝากผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 – นายณฐภัทร สุวรรณประทีป นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Power Point (MOS Olympic Thailand Competition 2017) ระดับประเทศ
     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 – นายณฐภัทร สุวรรณประทีป นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Power Point (MOS Olympic Thailand Competition 2018) ระดับประเทศ

     และในปีนี้ CITCOMS ได้เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 (อายุระหว่าง 18-19 ปี) ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2561 และจะมีการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

   ลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510


     Microsoft Office Specialist (MOS) คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กล่าวคือผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏ นั่นย่อมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือ ผู้สามารถใช้งานโปรแกรมชุด MS Office นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ โดยการรับรองของบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ประโยชน์ของการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) สำหรับนิสิต

1. เป็นการรับประกันว่า นิสิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office อย่างแท้จริง
2. เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
3. ผู้ที่สอบผ่านจะทำให้ช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม และลดความผิดพลาดในการผลิตผลงาน
4. ทำให้ผู้สอบมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิผล
5. สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับตนเอง

           **นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน MOS 2019 ระดับประเทศ จะได้รับ Certificate รับรองความสามารถในการใช้งาน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ จะมีความท้าทายมากกว่าเดิม โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับการอบรม และเข้าแข่งขันทั้ง 3 โปรแกรม (Word / Excel / PowerPoint) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.aritedu.com/olympic2019/