รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขัน MOS Olympic 2020

เริ่มแล้ว!! การประลองความสามารถด้าน IT ระดับประเทศ

CITCOMS เปิดรับสมัครนิสิต
เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2020
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันระดับประเทศ

 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 1 (อายุ 18-19 ปี) ทุกคณะ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint) เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2020 ระดับประเทศ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ CITCOMS จะดำเนินการทดสอบผู้เข้ารับการคัดเลือก ก่อนที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสอบแข่งขันภายใต้มาตรฐานสากล Microsoft Office Specialist Certification

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมทดสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย (ระดับภูมิภาค) สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3879PEc โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีการทดสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร CITCOMS

 ลงทะเบียน

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ (พี่นา) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510

*มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเลือกให้เป็นสนามสอบ MOS รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เพื่อไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

————————————————————————–

     Microsoft Office Specialist (MOS) คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือ ผู้สามารถใช้งานโปรแกรมชุด MS Office นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ โดยการรับรองของบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ประโยชน์ของการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) สำหรับนิสิต

1. เป็นการรับประกันว่า นิสิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office อย่างแท้จริง
2. เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
3. ผู้ที่สอบผ่านจะทำให้ช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม และลดความผิดพลาดในการผลิตผลงาน
4. ทำให้ผู้สอบมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิผล
5. สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับตนเอง

     ข้อมูลเพิ่มเติม https://aritcompetition.com/mos/