อบรมการใช้งาน Microsoft Teams และโปรแกรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของกองบริการการศึกษา

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 CITCOMS จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Teams และโปรแกรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของกองบริการการศึกษา เพื่อนำความรู้ด้านสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน นายธงชัย วิไลวิทย์ และนายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS