การจัดประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

การจัดประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย
วิทยากร ดร.สรพงค์ สุขเกษม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)