อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams + Forms

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams + Forms

วิทยากร : ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS / ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Teams
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น.
โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)