อบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams คณะสังคมศาสตร์ 23 มีนาคม 2563

อบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
โดย CITCOMS ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร