อบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams คณะวิทยาศาสตร์ 24 มีนาคม 2563

อบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
โดย CITCOMS ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร