ประกาศ!! การใช้งาน @nu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

  1. หากข้อมูลใน Google ของท่านมีขนาดเกิน 20 GB จะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานทันที
    • โปรดดำเนินการย้ายและลดขนาดพื้นที่การใช้งานใน Google ให้มีขนาดไม่เกิน 20 GB
    • ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage
  2. หากท่านถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งาน โปรดติดต่อที่งานระบบเครือข่าย CITCOMS ภายในวันที่ 1-7 มิถุนายน 2565 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th
  3. หากท่านไม่ดำเนินการติดต่องานระบบเครือข่าย ภายในวันที่กำหนด ข้อมูลใน Google ของท่านจะถูกลบทั้งหมด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ Google ของทั้งมหาวิทยาลัย

———————————–

The followings will occur from June 1, 2022 henceforth:

  1. Should data in your Google sharing storage exceed 20 GB, permission to gain access to the service will be restricted immediately.
  2. Should access to the service be restricted, please contact Network System Unit, the CITCOMS Building within June 1-7, 2022: Tel. 0-5596-1524 or E-mail: noc@nu.ac.th
  3. Should you fail to contact Network System Unit within the given timeframe, all data in your Google sharing storage is subject to deletion to prevent any unfavorable results to other users in the university.