NU-Mail Gmail

NU-Mail Gmail

การรับส่งอีเมลของมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่าน G Suite สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ใช้ e-mail@nu.ac.th

ติดต่อสอบถาม : คุณสรัณรัฐ อรุณมิตร
งานระบบเครือข่าย 
โทร.0-5596-1532
e-Mail : noc@nu.ac.th