การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET)

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET)

     ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(NU-NET) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

     ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Login ที่เว็บไซต์ http://login.nu.ac.th ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Account NU-NET เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งละ 8 ชั่วโมง ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Logout) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานภายในระบบเครือข่าย

ขั้นตอนในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต มีดังนี้
การ Login เข้าใช้งานในระบบ

  1. เมื่อทำการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารยังไม่ได้ทำการ Login เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(NU-NET) เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าเว็บ Authentication หรือสามารถเข้าหน้าเว็บ Authentication โดยตรงได้ที่ http://login.nu.ac.th จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
  2. ให้ทำการ Login โดยใช้ Account NU-NET
  3. เมื่อ Login ผ่านเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

การ Logout ออกจากระบบ

     ในกรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Self Access เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นสวมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ควรทำการ Logout ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการ Logout ออกจากระบบ ดังนี้

1. ให้เข้าไปที่หน้าเว็บ http://logout.nu.ac.th หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Yes,Log out เพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. เมื่อ Logout เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-5596-1524
e-Mail : noc@nu.ac.th

NU Net

การให้บริการระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันได้ทำการพัฒนาทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งความเร็ว Internet ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันมีความเร็วอยู่ที่ 7 Gbps

กฏระเบียบข้อบังคับ

งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
Tel 05596-1524
Email noc@nu.ac.th