ม.นเรศวร ติดอันดับ 1 ใน 14 สถาบันอุดมศึกษาที่มี Thai MOOC สูงสุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดอันดับ 1 ใน 14 สถาบันอุดมศึกษาที่มีจำนวนรายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC สูงสุด

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่มา Thai MOOC : https://www.facebook.com/ThaiMOOC/
รายวิชา Thai MOOC ของมหาวิทยาลัยนเรศวร https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/nu

     Thailand Massive Open Online Course (Thai MOOC)

          Thai MOOC คือ แพลตฟอร์ม (Platform) ที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Thailand Massive Open Online Course) อยู่ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนไทย โดยสามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning)

          นับตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้เริ่มดำเนินการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบเปิด (MOOC) ภายใต้การดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงได้รับหน้าที่เป็นสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา กำกับและติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยลูกข่าย ในการผลิตรายวิชา Thai MOOC ซึ่งมีรายวิชาในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 รายวิชา และมีรายวิชาของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอื่นๆ ในการพัฒนาเพิ่มเติมอีก จำนวน 8 รายวิชา ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนรายวิชา (รหัสรายวิชาขึ้นต้นด้วย NU) รวมทั้งสิ้น 48 รายวิชา และได้ติดอันดับ 1 ใน 14 สถาบันอุดมศึกษาที่มีจำนวนรายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC สูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565) โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Thai MOOC     รายวิชา NU Thai MOOC