สิทธิ์ในการใช้งาน Office365 และ Google สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย NU e-Mail (@nu.ac.th)

     📣📣 สิทธิ์ในการใช้งาน Office365 และ Google สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย NU e-Mail (@nu.ac.th)
     ✳️✳️ หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google จากแบบ Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใช้งาน Google ภายใต้ @nu.ac.th ทำการคัดลอกข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ‼️ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ‼️ ศึกษาคู่มือการคัดลอกข้อมูล ได้ที่ https://bit.ly/36zQU5M
     หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 📞📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th