อบรมหลักสูตรกิจกรรมและแบบทดสอบด้วย NU Moodle LMS

อบรมหลักสูตรกิจกรรมและแบบทดสอบด้วย NU Moodle LMS

วิทยากร : คุณธนพล เฉลิมภักตร์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS / ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น.
โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)