ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   แบบสอบถามความพึงพอใจ NU-NET

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการตอบแบบสอบถาม
หากพบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ติดต่อได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524